Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Applicatie Bouwinnovatie TV uitgevoerd door Stichting Pioneering, gevestigd te Hengelosestraat 500, 7521 AN  ENSCHEDE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVKnummer 08182593.
In deze verklaring wordt omschreven welke persoonsgegevens van een gebruiker van de Applicatie Bouwinnovatie TV worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd op basis van het gebruik. Stichting Pioneering streeft ernaar om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens.

Via deze link is deze Privacyverklaring te downloaden, zodat deze opgeslagen of geprint kunnen worden. De Gebruiker kan ook een schriftelijk exemplaar bij Pioneering opvragen via de in dit document verstrekte contactgegevens.

Definities

Gebruiker: de bezoeker van de Applicatie die een account aanmaakt en gebruik maakt van de diensten die Stichting Pioneering via de Applicatie Bouwinnovatie TV levert.
Bezoeker: de bezoeker van de Applicatie.
Gegevens: de persoonsgegevens van een Gebruiker welke Stichting Pioneering verwerkt.
Applicatie: de onlinediensten van Bouwinnovatie TV uitgevoerd door Stichting Pioneering.

 

Verwerking van Gegevens

Om een optimaal gebruik van de Applicatie te bieden, verwerkt Stichting Pioneering Gegevens van Gebruikers en Bezoekers van de Applicatie. Gegevens omtrent het gedrag op de Applicatie van Gebruikers en Bezoekers worden opgeslagen en verwerkt om inzicht te krijgen in het gedrag op de Applicatie en hierdoor de Applicatie beter af te stemmen op het gedrag van Bezoekers en Gebruikers.
Gegevens omtrent het gedrag van Bezoekers en Gebruikers worden geanonimiseerd.

Gegevens van Gebruikers worden ook gebruikt om de dienst te personaliseren en, indien geaccepteerd, om persoonlijke aanbiedingen te doen. Deze Gegevens worden bewaard zolang een Gebruiker een account heeft bij Bouwinnovatie TV. Zodra het account van de Gebruiker wordt opgeheven, worden de Gegevens binnen 60 dagen verwijderd.

 

Inzage en correctie van Gegevens

Gegevens van Gebruikers kunnen worden ingezien middels het profiel waar Gebruikers toegang tot hebben en kan via deze weg ook gecorrigeerd worden. Vernietiging van Gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@pioneering.nl met onderwerp “Verzoek vernietiging Gegevens Bouwinnovatie TV” waarbij in de e-mail de betreffende Gebruiker dient te worden benoemd en welke overeen moet komen met het e-mailadres van de afzender. De Gebruiker heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van Gegevens, in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat het account van de Gebruiker wordt opgeheven. Verzoek om het intrekken van toestemming kan eveneens gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@pioneering.nl.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Gebruikers ook het recht en de mogelijkheid om klachten over de verwerking van hun Gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien contact met een Verwerker van Gegevens een onbevredigende uitkomst heeft opgeleverd. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hiervoor te benaderen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Gebruik van Cookies

Bouwinnovatie TV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Applicatie te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om instellingen van de Gebruiker en/of Bezoeker, zoals het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag op de Applicatie te analyseren en de gebruikservaring hierop aan te passen.
U kunt uw cookies verwijderen met de daarvoor geschikte functies in uw browser.

 

Websites/ webpagina’s van derden

De Applicatie Bouwinnovatie TV kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is Stichting Pioneering niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

 

Opslag Gegevens

Gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. 

 

Beveiliging

Stichting Pioneering besteed de grootste mogelijke zorg om de verwerking van de Gegevens zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.

 

Insturen videobestand door Gebruikers

Door het insturen van een videobestand door de Gebruiker via de Applicatie worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Stichting Pioneering, zonder dat zij daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Stichting Pioneering alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op het videobestand van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Stichting Pioneering een exclusieve, onherroepbaar, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de videobestand. De Gebruiker doet hierbij jegens Stichting Pioneering afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van het videobestand van de Gebruiker, is de Stichting Pioneering met de Applicatie Bouwinnovatie TV bevoegd het videobestand onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma's en websites.

 

Wijzigingen

Stichting Pioneering behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het is derhalve raadzaam regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen. De Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd op [wijzigingsdatum: 3 september 2018].

 

Vragen en klachten

Vragen en opmerkingen omtrent het privacybeleid kunt u richten aan info@pioneering.nl met onderwerp “Privacybeleid Bouwinnovatie TV” of door een brief te sturen naar adresgegevens onder vermelding van “Privacybeleid Bouwinnovatie TV”.